Question # 1 of 26 : What countries border Morocco?

Algeria - Western Sahara
Kenya - Southern Africa
Egypt - Turkey
Somalia - Ethiopia
Correct answer : Algeria - Western Sahara